Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Adatkezelő megnevezése, mint a Majdnem Spider Kft. 2094 Nagykovácsi Völgy utca 1. Tulajdonában lévő honlap egyedüli kezelöje és Webáruház üzemeltetője.

               

           

Adatkezelő megnevezése:                 New Exit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma:          13-09-127052

Adatkezelő székhelye:                        2094 Nagykovácsi, Völgy utca 1.

Adatkezelő fióktelepe:                       1036 Budapest, Fényes Adolf utca 19-21.

Adatkezelő e-elérhetősége:                 info@alpinbike.hu

 

2. Az adatkezelés szabályai

 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A NEW EXIT Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A NEW EXIT Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A NEW EXIT Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A NEW EXIT Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A NEW EXIT Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a NEW EXIT Kft.  megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

A NEW EXIT Kft. megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

 

3. Az érintettek jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a NEW EXIT Kft. feltüntetett elérhetőségein.

A NEW EXIT Kft. a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a NEW EXIT Kft. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A NEW EXIT Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.

A NEW EXIT Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett a NEW EXIT Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                                              Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                                        1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                                          www.naih.hu

 

4. A honlapon megvalósuló adatkezelések leírása

Az adatkezelés helye:

Adatkezelő székhelyén:                     2094 Nagykovácsi, Völgy utca 1.

Adatkezelő fióktelepén:                     1036 Budapest, Fényes Adolf utca 19-21.

 

Tájékoztatjuk, hogy a honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon, valamint az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon, és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 

4.1 A honlapon lehetősége van a látogatónak a New Exit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal felvenni a kapcsolatot, illetve regisztrálni.

Az adatkezelés célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása, túrákra történő bejelentkezés, webshopban történő vásárlás. A kezelt adatok köre név, cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, születési év,hó,nap, személyi igazolvány szám, útlevél szám.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás határideje a kapcsolatfelvételtől számított 2 év, az adattárolás módja elektronikus.

Az online kapcsolatfelvétellel az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja z adatkezelések célját és körét.  

 

5. Adatfeldolgozás

 

A honlap készítésével, szerkesztésével kapcsolatosan a New Exit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatfeldolgozót vesz igénybe

 

Honlap Tulajdonosa       

                              Majdnem Spider Kft.     2094. Nagykovácsi Völgy utca 1. + 36 20 93 46693 tasi@spiderclub.hu

 

Honlap szerkesztő:     

     Alexgraphics Informatikai és Marketing Bt.  2230 Gyömrő, Wekerle utca 21. 2. ép. a.     +36 30 854 5662   info@alexgraphics.hu

 

Tárhely szolgáltató:       

Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

 

BEZÁR